Thousand Words Thousand Thoughts

Thousand Words Thousand Thoughts
For The SIMPLIFIED CHINESE Characters Version of This Blog: "Qian Yan Wan Yu"

Tuesday, September 23, 2008

Ku Jin Gan Lai

CowHoney Calligraphy Work of Art of Meaningful Chinese Words & Phrases - Ku3 Jin4 Gan Lai2
( 苦盡甘來 )


Saturday, September 20, 2008

Jin Tui Liang Nan

CowHoney Calligraphy Work of Art of Meaningful Chinese Words & Phrases - Jin4 Tui4 Liang3 Nan2
( 進退兩難 )

Monday, September 1, 2008

Ren Ming

CowHoney Calligraphy Work of Art of Meaningful Chinese Words & Phrases - Ren4 Ming4
( 認命 )

Friday, August 15, 2008

Ren Nai

CowHoney Calligraphy Work of Art of Meaningful Chinese Words & Phrases - Ren3 Nai4
( 忍耐 )

Wednesday, July 16, 2008

Jing

CowHoney Calligraphy Work of Art of Meaningful Chinese Words & Phrases - Jing4
( 靜 )

Thursday, June 26, 2008

Neng Qu Neng Shen

CowHoney Calligraphy Work of Art of Meaningful Chinese Words & Phrases - Neng2 Qu Neng2 Shen
( 能屈能伸 )

Monday, May 12, 2008

Jue Xing

CowHoney Calligraphy Work of Art of Meaningful Chinese Words & Phrases - Jue2 Xing3
( 覺醒 )

Saturday, April 26, 2008

Xi Sheng Xiao Wo

CowHoney Calligraphy Work of Art of Meaningful Chinese Words & Phrases - Xi Sheng Xiao3 Wo3
( 犧牲小我 )

Saturday, April 19, 2008

The Power of Words

The power of words. Words inspire thoughts ... and thoughts inspire words. :)

Wednesday, March 26, 2008

Hui Tou Shi An

CowHoney Calligraphy Work of Art of Meaningful Chinese Words & Phrases - Hui2 Tou2 Shi4 An4
( 回頭是岸 )

Wednesday, February 27, 2008

Hai Shi Shan Meng

CowHoney Calligraphy Work of Art of Meaningful Chinese Words & Phrases - Hai3 Shi4 Shan Meng2

Tuesday, January 15, 2008

Kao Ren Bu Ru Kao Zi Ji

CowHoney Calligraphy Work of Art of Meaningful Chinese Words & Phrases - Kao4 Ren2 Bu4 Ru2 Kao4 Zi4 Ji3

Tuesday, December 25, 2007

Gan En

CowHoney Calligraphy Work of Art of Meaningful Chinese Words & Phrases - Gan3 En
( 感恩 )

Tuesday, November 20, 2007

Gan Ai Gan Hen

CowHoney Calligraphy Work of Art of Meaningful Chinese Words & Phrases - Gan3 Ai4 Gan3 Hen4

Wednesday, October 17, 2007

Nan Er Zhi Zai Si Fang

CowHoney Calligraphy Work of Art of Meaningful Chinese Words & Phrases - Nan2 Er2 Zhi4 Zai4 Si4 Fang